Ultracom NEXT - 8. Kartvyn och egen position

Ultracom NEXT applikationen har avancerade kartfunktioner och kartdata uppdateras automatiskt när du gör markeringar på dem. Din egen position sparas även när telefonens skärm är stängd (applikationen kan köras i bakgrunden). Applikationen innehåller också en chattfunktion som låter dig kommunicera med medlemmar i dina grupper. 


Kartan kan flyttas på skärmen på följande sätt:

 • Håll två fingrar på skärmen och rotera fingrarna medurs eller moturs för att rotera kartvyn. 
 • För att luta kartan, dra skärmen uppåt eller nedåt med två angränsande fingrar. 
 • Du kan zooma in i kartan genom att hålla två fingrar sida vid sida och dra isär dem. 
 • För att zooma ut, håll två fingrar isär och skjut ihop fingrarna på skärmen.
 • Du kan också zooma in och ut på kartan med en hand genom att dubbelknappa och hålla fingret på skärmen. När du rör fingret upp eller ner längs skärmen zoomar kartan in eller ut på din rörelse. 


Följande ikoner finns på kartskärmen :


Urvalet centrerar kartan i nord-syd-riktning. Ikonen visas bara om kartan inte är riktad med skärmen .
Om du väljer chattvyn, öppnas valet direkt till den senaste konversationen. För att ändra diskussionsgruppen, tryck på gruppnamnet uppe på skärmen.  
VHS-mottagarikonen visas på kartskärmen om du använder en Ultracom R10 Hybrid- eller Avius VHS-baserad enhet. Ikonen indikerar en Bluetooth-anslutning mellan den mobila enheten och VHF-mottagare. 
 • En grön ikon indikerar att det finns en anslutning mellan den mobilenheten och mottagaren
 • En gul ikon indikerar att anslutningen har brutits (kontrollera att mottagaren är på). 
 • Röd betyder att telefonens Bluetooth är avstängd. 
 • En grå ikon betyder att VHF-mottagaren inte är på eller anslutningen har stängts av av användaren. 
Valet växlar kartmaterialet mellan satellit- och standardkarta 
Valet börjar spara din egen position på servern. Du kan se den loggade platsen efteråt med "Replay" -funktionen (mer om detta ämne i kapitel "11. Replay-funktion"). Din plats sparas även när skärmen är stängd, så länge applikationen körs i bakgrunden. Om du inte sparar din egen position kan du fortfarande se din plats på kartan, men den sparas inte på servern och andra användare kommer inte att kunna se din plats. 
 • Om pilen är grå, centreras vyn på din egen positionen när man trycker på pilen. 
 • Om du trycker på pilikonen när den är röd, vänder kartan i din gångriktning ("flytande karta", din telefon måste stödja funktionen).  
 • Om du trycker på ikonen igen aktiveras bilnavigeringsläget. 
 • Om du trycker på ikonen igen återgår läget till det första läget (centrera på din egen position). 
Valet öppnar objektvyn (enhetslista) där du ser alla dina egna och andra hundar och användare i dina grupper, såväl som grundinformation om deras senaste plats. Om det finns ett sträck i stället för grundinformation har ingen platsinformation tagits emot från målet i mer än två dagar. Om du vill ändra målet du följer behöver du  trycka på ett nytt objekt i enhetslistan och du flyttas automatisk till målets position.
Valet öppnar huvudmenyn.
Valet öppnar ritverktygen. Du kan rita linjer / mäta avstånd, rita kartmarkeringar och rita och mäta områden. Menyn innehåller också hunddata-information (du kan inspektera och välja en intervall från din hunds spårlinje för närmare detaljer). För mer information om markeringar, se avsnitt "Kartmarkeringar". Du kan också göra en vargobservation. Mer information finns i en separat artikel.


Tips! För att se målens grundinformation (hundar och användare) och markeringar, klicka på objektet eller på markeringen på kartskärmen. Du kan också ändra objektet du spårar direkt, genom att trycka på "ögon-ikonen" och välja ett objekt direkt från listan 


Till instruktionernas nästa del kan du förflytta dig från denna länk. 11. Replay